Treòir Mhicrobost

O Goireasan Akerbeltz
Jump to navigation Jump to search

Treòir bheag do luchd eadar-theangachaidh Mhicrobost far am faighear na prìomh-riaghailtean ann am priobadh na sùla:

Àireamhan

Tha sinn a' cleachdadh nan àireamhan deicheach a-mhàin. An dèidh 20, bidh ainmear san àireamh shingilte i.e. 20 bogsaichean, 21 bogsa...

Bàthadh

Taobh a-muigh a’ b’ d’ m’ ’s, cha chleachd sinn bàthadh i.e. sgrìobhaidh sinn a tha aig seach a th’ aig. Ma thachras gu bheil rud ri eadar-theangachadh a tha air leth neo-fhoirmeil (can cor, somethin 's well weird 'ere), gabhaidh litrichean a bhàthadh mar a thachras ann an cainnt Ghàidhlig.

Caochlaideachd fhaclan is briathrachais

  • mu thràth (seach mar-thà)
  • o chionn goirid (seach o chionn ghoirid, tha seo ro fhada san UI co-dhiù)

Co-thàthadh

Tha sinn a' seachnadh cruthan co-thàthte nan roimhearan i.e. sgrìobhaidh sinn ri mo, le do, de mo seach rim, led, dem

Fòrmatadh

  1. Feumaidh sinn “ ” ’ seach " " ' a chleachdadh. An aire gun cuir sibh am fear ceart (left-curling) air beulaibh faclan mar ’s
  2. Bidh Microbost a' dol eadar tàthan, en-dash (–) agus em-dash (—), uaireannan le àite bàn agus uaireannan as aonais (you can do this—and that). Mur e tàthan ann am facal a tha ann (an-sin etc), cleachdaidh sinne an en-dash le àite bàn an-còmhnaidh: nì thu seo – agus sin.

Hotkeys

Mar is trice, tha hotkeys 'gan comharradh le & san eadar-theangachadh. Nì seo hotkey dhen litir san UI. Mar eisimpleir, an cois &Adhartach gheibhear:

hotkey.jpg

Litrichean sònraichte

  1. Tha sinn a' cleachdadh agusan na Gàidhlig: ⁊. Ma dh'iarrar oirbh a chur ann an Hex/Unicode, cleachdaidh: \x204A
  2. Chan eil sinn a' cleachdadh nan stràcan geura mur e facal neo-Ghàidhlig a tha ann
  3. Ma tha facal a' nochdadh ann am Beurla a tha 'na fhacal-iasaid agus aig a bheil litir shònraichte sa Bheurla no sa chànan tùsail, glèidhidh sinn an litir shònraichte: Maori > Māori, hacek > háček