Ceanglaichean

O Goireasan Akerbeltz
Jump to navigation Jump to search

'Ga thogail / Under construction

Seo dhuibh taghadh de làraichean inntinneach.

Learning Gaelic

Am Faclair Beag

A searchable Gaelic English dictionary with lots of extra features like sound files. Be sure to check out our dialect maps which will help you cut down the guesswork about which words are still in use and where.

iGàidhlig

A one stop shot for all the Gaelic software there is. Yes, it's in the Learning Gaelic section, you'd be amazed how much you can learn by repetitive viewing!

LearnGaelic

A new Gaelic hub for learners with lots of materials, including a very useful map of Gaelic classes and courses around the globe.

Gaelic @ Kelvin College

The only full time Gaelic class in the Central Belt. Yours truly also did this one many years ago.

Ùlpan

No, it's not a silver bullet but Ùlpan classes do have some very good features, like making sure all participants get to speak and listen a lot. It also offers a clear progression (well, within Ùlpan) and the possibility of joining other groups if you have to move elsewhere. But it's weak on explanations of "how stuff works" so a lot of people find Ùlpan most effective in combination with more "traditional" forms of learning that offer explanations.

A' cleachdadh na Gàidhlig

Am Baile

Tasglann air leth de ghoireasan a bhuineas do dhualchas is eachdraidh na Gàidhealtachd 's nan Eilean.

BBC Alba - Na Naidheachdan

Faigh naidheachdan o fheadh na h-Alba 's an t-saoghail air an làrach seo, ann an sgrìobhadh, air an uèirleas no air iPlayer no air a' bhogsa fhèin.

Cainnt mo Mhàthar

Tasg-lann Chanadach le iomadh clàradh de Ghàidheil Alba Nuaidh.

Indigenous Tweets

Tha an goireas seo a' cruinneachadh liosta de dhaoine a chuireas a-mach tweets sa Ghàidhlig agus innsidh e dhut dè cho gnìomhach 's a tha iad, dè an ceudad de tweets Gàidhlig agus rudan mar sin.

Tobar an Dualchais

Tha tasglann Sgoil Eòlais na h-Alba a' dol digiteach mean air mhean agus tha e loma làn de stuthan mìorbhaileach!

Rudan eile

Euskal Herria

Ma tha thu an dà chuid airson tadhal air an dùthaich as annasaiche san Roinn-Eòrpa agus faighinn a-mach mar a chumar beò cànan àrsaidh san 21mh linn, thoir sgrìob a Dhùthaich nam Basgach!

TG4

'S e sin an seanail Gaeilge. Ma tha blasad de Ghaeilge agad, gheibh thu iomadh prògram inntinneach ann agus 's urrainn dhut coimhead orra air an lìon, ged nach fhaigh thu iad air saideal as aonais pacaid a' Mhuirich ud <osna>.

Linguae-Celticae

Bha goireasan air leth air an làrach-lìn aig Kurt ach chaidh an làrach à bith air sgàth adhbhar air choireigin ach leis gun robh iad cho feumail, tha sinn a' cur nam faidhlichean PDF aig Kurt ri làimh an-seo:

Vol. 01 Àird nam Murchan

Vol. 02 Barraigh

Vol. 03 Uibhist a Deas

Vol. 04 Iar-thuath Chataibh

Vol. 05 Uibhist a Tuath

Vol. 06 Na Hearadh

Vol. 07 Na Lochan

Vol. 08 Ùig

Vol. 09 Loch Bhraoin - Geàrrloch

Vol. 10 A' Chomraich - Loch Aillse

Vol. 11 Tròndairnis

Vol. 12 Port Rìgh - Slèite

Vol. 13 An Taobh Siar - Nis

Vol. 14 Am Bac - An Ruba

Vol. 15 Steòrnabhagh

Vol. 16 Ìle - Diùra - Colbhasa

Vol. 17 Apainn - Lios Mòr

Vol. 18 Latharna a Deas

Vol. 19 Loch Abar an Ear

Vol. 20 Muile - Tiriodh

Vol. 21 Bàideanach - Narann

Vol. 22 Cataibh an Ear

Vol. 23 Inbhir Nis

Vol. 24 Taobh Sear Rois

Vol. 25 Dail Riada - Cinn Tìre

Vol. 26 Comhghall - Bòd

Vol. 27 Peairt - Sruighlea

Bibliography
Seòladaireachd na làraich
Fuaimean na Gàidhlig - Beagan Gàidhlig - Beagan gràmair - iGàidhlig - Ceanglaichean - Translation - Foillseachadh - CÀBHA - Fios thugainn - l10n for Humans