Criomagan eile

O Goireasan Akerbeltz
Jump to navigation Jump to search

Gheibh measgachadh de rudan an-seo - dìreach rudan nach do lorgadh àite eile dhàibh. Mar a dh'fhàsas an roinn seo, is dòcha gum faigh iad an àite fhéin.


This page is a temporary shelter for those items which haven't got their own pages yet. Once we find more material like it to put together a separate another page in its own right, we will.

A' faighinn greim air mèarlach

Cunntaichear na putanan (m.e. air léine) an neach a thathar a' fàgail mèirle air, ag ràdh na leanas mu seach:

Ghoid, cha do ghoid...

Ma chrìochnaichear le "ghoid", ghoid. Àidh ...

A' fàisneachadh pòsadh

Brisidh cnàmh-pòsaidh eadar dithist. Tairgidh an neach a fhuair am pìos a b' fhaide na pìosan dhan neach eile mar gum biodh iad a' cur cruinn. Brisidh an neach a fhuair am pìos a b' fhaide an turas seo e ann an dà phìos is tairgidh e/i na pìosan dhan neach eile, a-rithist mar gum biodh iad a' cur cruinn. Théid an neach a phòsadh an toiseach a fhuair am pìos a b' fhaide aig an deireadh.

Break a wishing bone in two. The one with the longer piece offers this to the other like in drawing lots. The one who got the longer bit this time breaks it in two again and offers it to the other one, again as if drawing lots. The person who ends up with the longest piece at the end will get married first.

Ainmean bhailtean

Chan iad ainmean àite "cumanta" a tha seo ach ainmean a chithear ann am bàrdachd no suidheachadh mar sin.

Glaschu Mhór nan Stìoball
Glaschu Mhór nam Bùithtean
Glaschu nan Sràidean
Nis Aosta nan Tonn
Steòrnabhagh a' Chaisteil
Ùige Riabhach nan Ùigean Sàile
Great Glasgow of the Steeples
Great Glasgow of the Shops
Glasgow of the Streets
Ancient Ness of the Waves
Stornoway of the Castle
Grizzled Uig of the Sea Wanderers

These are not place names in the strict sense, but rather "alternate" placenames you find in poetry or such settings.

Aois chreutairean

Trì aois coin, aois eich,
Trì aois eich, aois duine,
Trì aois duine, aois féidh,
Trì aois féidh, aois fìoreun,
Trì aois fìor-eoin, aois craobh-dharaich.
Thrice the age of a dog, the age of a horse,
Thrice the age of a horse, the age of man,
Thrice the age of man, the age of a deer,
Thrice the age of a deer, the age of an eagle,
Thrice the age of an eagle, the age of the oak.

Mionn pòsaidh

Duine: Tha mise [A] a-nis 'gad ghabhail-sa, [A] gu bhith 'nam chéile phòsda. Ann am fianais Dé is na tha seo de dh'fhianaisean tha mise a' gealladh a bhith 'nam fhear pòsda dìleas, gràdhach agus tairis dhut-sa, 1 cho fad is a bhios an dithis againn beò.

Bean: Tha mise [A] a-nis 'gad ghabhail-sa [A] gu bhith 'nam chéile pòsda. Ann am fianais Dé is na tha seo de dh'fhianaisean tha mise a' gealladh a bhith 'nam bhean phòsda dhìleas ghràdhach agus thairis dhut-sa, 1 cho fad is a bhios an dithis againn beò.

1 No: gus an dèan Dia leis a' bhàs ar dealachadh.
Man: I, [N] now take you [N] to be my wife. In the presence of God and before these witnesses I promise to be a loving, faithful and loyal husband to you, 1 for as long as we both shall live.

Woman: I, [N] now take you [N] to be my husband. In the presence of God and before these witnesses I promise to be a loving, faithful and loyal wife to you, 1 for as long as we both shall live.

1 Or: until God shall separate us by deathBeagan Gàidhlig
Amalaidhean cainnte - Analachd - Beannachdan - Cainnt nam beathaichean - Cainnt nan eun - Cluichean - Conaltradh nam beathaichean
Criomagan eile - Duain - Dubh-fhacail - Na meòir - Rannan - Ruapaisean - Saobh-chreideamh - Seann-eòlas - Tòimhseachain - Ùrnaighean