Ruapaisean

O Goireasan Akerbeltz
Jump to navigation Jump to search
Có thug am bàs?" ars Mór Niall Smuilc.
"Có chuala no chunnaic?" ars Eòin MacCuilc.
"Mo shùil a chunnaic 's mo bhonn a mhothaich" ars Mór Niall Smuilc.
Dh'fhalbh Mór Niall Smuilc.
Agus Eòin MacCuilc.
Agus am fear a bh' ann an Loch Obha.
Agus an gobh' a bha ro bhraid.
Agus tughadair an àth.
Agus gréineadair a' mhuilinn.
Agus an seann làir bhàn a ruith air an tràigh.
Dà chùl càise.
Dà chlàr mhàis.
An cuala cluas?
An cuala thu fhéin?
An leithid sin roimhe?
"Who killed it?" said Mór Niall Smuilc.
"Who heard or saw it?" said Eòin MacCuilc.
"My eye saw it and my sole felt it" said Mór Niall Smuilc.
Mór Nial Smuilc left.
And Eòin MacCuilc.
And the one who was in Lochawe.
And the smith who was too thieving.
And the thatcher of the ford.
And the grinder of the mill.
And the old white mare which ran on the beach.
Two heels of cheese.
Two [?]
Did an ear hear?
Did you yourself hear?
It's like before?
Thall' a dh'iomain! > Dé 'n iomain?
Iomain chaman! > Dé 'n caman?
Caman iubhair! > Dé 'n t-iubhar?
Iubhar adhar! > Dé 'n t-adhar?
Adhar eòin! > Dé 'n t-eun?
Eun mara! > Dé 'mhuir?
Muir éisg! > Dé 'n t-iasg?
Iasg dubhain! > Dé 'n dubhan?
Dubhan ceàird! > Dé 'n ceàrd?
Ceàrd adhairc! > Dé 'n adharc?
Adharc mairt! > 'S dé 'mhart?
Mart ruadh, ribeagach, robagach,
's fhiach port gu bainne,
's leum do athair air a muin.
Sin mar a bha e!Beagan Gàidhlig
Amalaidhean cainnte - Analachd - Beannachdan - Cainnt nam beathaichean - Cainnt nan eun - Cluichean - Conaltradh nam beathaichean
Criomagan eile - Duain - Dubh-fhacail - Na meòir - Rannan - Ruapaisean - Saobh-chreideamh - Seann-eòlas - Tòimhseachain - Ùrnaighean