Na meòir

O Goireasan Akerbeltz
Jump to navigation Jump to search

Tha barrachd air aon ainm air cha mhòr gach meur - chan eil iad seo ann an òrdugh sònraichte agus tha roghadh is taghadh agad ma-tha. 'S urrainn dhut an cleachdadh mar rann beag airson clann cuideachd.

òrdag
[ɔːRdag]
colgag
[kɔLɔgag]
Fionnlagh Fada
[fjũːNLəɣ fadə]
Màiri Fhada
[maːrʲɪ adə]
mac an aba
[maxg ə Nabə]
lùdag bheag
[Luːdag veg]
balbhag
[baLavag]
an gunna fada
[əŋ guNə fadə]
mac an t-sradaich
[maxg əN tradɪç]
nic an t-sradaich
[Nʲiçgʲ əN tradɪç]
lùdag bheag an airgid
[Luːdag veg ə Nɛrʲɛgʲɪdʲ]
tolgag
[tɔLɔgag]
ceanna-fead
[kʲaNəˈfed]
coiteag
[kɤihdʲag]
sgealbag
[sgʲaLabag]
gille fada
[gʲiLʲə fadə]
plaosgag
[pLɯːsgag]


Beagan Gàidhlig
Amalaidhean cainnte - Analachd - Beannachdan - Cainnt nam beathaichean - Cainnt nan eun - Cluichean - Conaltradh nam beathaichean
Criomagan eile - Duain - Dubh-fhacail - Na meòir - Rannan - Ruapaisean - Saobh-chreideamh - Seann-eòlas - Tòimhseachain - Ùrnaighean